రెండు పదవులలో ప్రేంసాగర్ రావు

Breaking News

రెండు పదవులలో ప్రేంసాగర్ రావు

మంచిర్యాల ప్రాంతానికి చెందిన ప్రేంసాగర్ రావు ఎమేల్సి గా, డి సి సి బీ చైర్మన్ గా రెండు పదవులలో కొనసాగుతున్నారు.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *